top of page

אוקיינוס חדש אלגו טרייד

כסף חכם

logo dark blue New Ocean AT.png
Image by Sharon McCutcheon
Image by Micheile Henderson
Lots of Bills
Stock Exchange
Coins
Analyzing Graphs

 " אוקיינוס חדש אלגו טרייד שותפות מוגבלת" היא קרן גידור שהוקמה ע"י דרור סמואלוב 

מודל ההשקעה של הקרן מתבסס על חשיפה למגוון אסטרטגיות השקעה שונות, בתעודות סל חלקן

.ממונפות , ללא השקעה ישירה בניירות ערך ובנכסים פיננסים.

הקרן מתמקדת במסחר בתעודות סל בשוק המניות האמריקאי, בטכניקות מסחר מתקדמות, מבוססות אלגוריתמים, במטרה להשיג ביצועים עודפים על פני  מדדי השוק האמריקאי ללא הגדלת רמת הסיכון.

השקעות הקרן מבוססות על ניתוח משוכלל של כוחות השוק, והתנודתיות, ובחירה בפוזיציות ספציפיות על בסיס ניתוח וקורלציה של מקורות מידע שונים.

 הקרן משתמשת באסטרטגיות מסחר גידור שונות לשיפור יחס הסיכון/סיכוי במטרה להשיג תשואה עודפת בטווח הארוך.

 

מטרת הקרן:

 יצירת ערך לאורך זמן, באמצעות פיזור סיכונים נרחב, אסטרטגיות מסחר שונות והשקעה בנכסים שונים, למשקיעים פרטיים ותאגידים.

 שאיפה להשגת תשואה חיובית לאורך זמן

שמירה על רמת סיכון מבוקרת

יצירת מתאם נמוך עם מדדים פיננסיים מרכזיים

למי מיועדת הקרן?

הקרן איננה מוגבלת ל-"משקיעים כשירים" בלבד, כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

מה שהופך את הזדמנות ההשקעה לנגישה יותר לקהל רחב

השקעה בקרנות גידור נגישה בדרך כלל לבעלי הון בלבד.

אוקיינוס חדש אלגו טרייד

+055-6626300

אין באמור באתר זה ובמידע המובא בו משום הצעה כלשהי לציבור או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא פרסום והצגה של פרטים כלליים בלבד ביחס לקרן הגידור - אוקיינוס חדש אלגו טרייד שותפות מוגבלת ("הקרן"), וזאת על מנת להציג מידע כללי בלבד אודות הקרן למתעניינים בהשקעה בה. ההשקעה בקרן הינה על בסיס הצעה פרטית. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בקרן מוגבלת מכוח הוראות חוק ני”ע.

ההצעה בפועל להשקעה בקרן, לרבות הצגת מידע נרחב יותר ביחס לקרן ולהצעת ההשקעה תיעשה לכל היותר ל-35 ניצעים וכן למשקיעים מסווגים כהגדרתם בחוק ני"ע, אשר יבחרו לאחר הליך בדיקה ומיון שייתכן ויכלול, בין היתר, פגישות פרונטאליות עם המתעניינים והערכת היתכנות ביצוע ההשקעה על ידם בסופו של דבר.

אין באמור במידע כדי ליצור התחייבות כלשהי של הקרן ו/או מי מטעמה, והיא לא תהיה אחראית כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש במידע זה או הסתמכות עליו.

מובהר, כי אין במידע המובא ביחס לקרן, או למסחר המבוצע על ידה להוות הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה לרבות מהותית מהצפוי כתלות בגורמים שונים ומגוונים.

אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר רקע בלבד עבור כלל המתעניינים בהשקעה בקרן.

השקעה בקרן תעשה אך ורק באמצעות מסמכי ההתקשרות של הקרן, ובכפוף לתנאים המפורטים בהם.

bottom of page