top of page
Variety of Coins

מלאו את פרטיכם כאן, ונחזור אליכם בהקדם לבדיקת התאמתכם לקרן

Thanks for submitting!

logo dark blue New Ocean AT.png

אין באמור באתר זה ובמידע המובא בו משום הצעה כלשהי לציבור או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא פרסום והצגה של פרטים כלליים בלבד ביחס לקרן הגידור - אוקיינוס חדש אלגו טרייד שותפות מוגבלת ("הקרן"), וזאת על מנת להציג מידע כללי בלבד אודות הקרן למתעניינים בהשקעה בה. ההשקעה בקרן הינה על בסיס הצעה פרטית. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בקרן מוגבלת מכוח הוראות חוק ני”ע.

ההצעה בפועל להשקעה בקרן, לרבות הצגת מידע נרחב יותר ביחס לקרן ולהצעת ההשקעה תיעשה לכל היותר ל-35 ניצעים וכן למשקיעים מסווגים כהגדרתם בחוק ני"ע, אשר יבחרו לאחר הליך בדיקה ומיון שייתכן ויכלול, בין היתר, פגישות פרונטאליות עם המתעניינים והערכת היתכנות ביצוע ההשקעה על ידם בסופו של דבר.

אין באמור במידע כדי ליצור התחייבות כלשהי של הקרן ו/או מי מטעמה, והיא לא תהיה אחראית כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש במידע זה או הסתמכות עליו.

מובהר, כי אין במידע המובא ביחס לקרן, או למסחר המבוצע על ידה להוות הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה לרבות מהותית מהצפוי כתלות בגורמים שונים ומגוונים.

אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר רקע בלבד עבור כלל המתעניינים בהשקעה בקרן.

השקעה בקרן תעשה אך ורק באמצעות מסמכי ההתקשרות של הקרן, ובכפוף לתנאים המפורטים בהם.

bottom of page