יתרונות ההשקעה בקרן

קרן הגידור "אוקיינוס חדש אלגו טרייד" מתאימה למשקיעים בעלי הון המחפשים מכשיר השקעה מתקדם וייחודי, הפועל לגידור סיכונים, בתנודתיות נמוכה ביחס לשוק ובהצגת ביצועים בולטים לאורך זמן.

About

Our Investment Club

טכנולוגיה 

טכנולוגייה ואסטרטגיות מסחר מתקדמות - הטייס האוטומטי לחוף מבטחים , זהו הכסף החכם

זהות אינטרסים בין המשקיעים למנהל הקרן

דמי ההצלחה נגבים רק עבור הצלחות, "לא הצלחת לא קיבלת"

השקעה אקסלוסיבית

ההשקעה בקרן לא מתאימה לכל אחד, והיא מוגבלת במספר המשקיעים, הזכות להצטרף תינתן רק למי שיתאים לקריטריוני ההשקעה , (ע"פ שיקול דעתו של מנהל הקרן) ורק הוא יוכל להנות  מפירות השיטה היחודית  ומההצלחה

קשר אישי

לכל אורך הדרך, נשמר הקשר האישי עם הלקוחות, המוזמנים לפנות בכל עיניין אל מנהל הקרן  דרור סמואלוב  

ביטחון הכסף

אנו נוקטים במירב האמצעים כדי לנהל בקרה מקצועית על כספי הקרן. במטרה לשמור על כספם של הלקוחות,

קרן הגידור פועלת באמצעות חשבון בבנק ירושלים. , אולם מנהל הקרן אינו רשאי להעביר כספים בעצמו והתהליך מתבצע דרך הנאמן, "פוריה אחזקות פיננסיות".

ניהול סיכונים

במערכת המסחר קיימות מספר שכבות הגנה ומנגנונים לניהול סיכונים

, המטרה המרכזית ,עוד לפני השגת הרווחים היא לשמור על כספי המשקיעים וקודם כל להמנע מהפסדים, גם בתמורה לויתור על רווחים עודפים

נזילות גבוהה

תוך פרק זמן קצר ממתן הוראת  המשיכה,, הכספים מופקדים לחשבון המשקיע.
יש גמישות וניתן להגדיל את סכומי ההשקעה או לבצע משיכות על פי צרכי ויכולות הלקוח

שקיפות

נאמן הקרן שולח דו”חים תקופתיים למשקיעים, ובו נתוני השווי הנוכחי 'והתשואה, ומפקח על הניהול השוטף

מהירות תגובה

 יכולת תגובה מהירה ביותר לאירועים   שיכולים להשפיע על ביצועי הקרן, צמצום משמעותי של החשיפה לירידות משמעותיות בשווי הקרן בתקופות של ירידות בשווקים.

אין באמור באתר זה ובמידע המובא בו משום הצעה כלשהי לציבור או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא פרסום והצגה של פרטים כלליים בלבד ביחס לקרן הגידור - אוקיינוס חדש אלגו טרייד שותפות מוגבלת ("הקרן"), וזאת על מנת להציג מידע כללי בלבד אודות הקרן למתעניינים בהשקעה בה. ההשקעה בקרן הינה על בסיס הצעה פרטית. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בקרן מוגבלת מכוח הוראות חוק ני”ע.

ההצעה בפועל להשקעה בקרן, לרבות הצגת מידע נרחב יותר ביחס לקרן ולהצעת ההשקעה תיעשה לכל היותר ל-35 ניצעים וכן למשקיעים מסווגים כהגדרתם בחוק ני"ע, אשר יבחרו לאחר הליך בדיקה ומיון שייתכן ויכלול, בין היתר, פגישות פרונטאליות עם המתעניינים והערכת היתכנות ביצוע ההשקעה על ידם בסופו של דבר.

אין באמור במידע כדי ליצור התחייבות כלשהי של הקרן ו/או מי מטעמה, והיא לא תהיה אחראית כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש במידע זה או הסתמכות עליו.

מובהר, כי אין במידע המובא ביחס לקרן, או למסחר המבוצע על ידה להוות הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה לרבות מהותית מהצפוי כתלות בגורמים שונים ומגוונים.

אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר רקע בלבד עבור כלל המתעניינים בהשקעה בקרן.

השקעה בקרן תעשה אך ורק באמצעות מסמכי ההתקשרות של הקרן, ובכפוף לתנאים המפורטים בהם.